Český jazyk nejen pro studenty

Význam slova a jeho složky

slovo = skupina hlásek (někdy jen jediná) tvořící ustálený celek a mající svůj ustálený význam; jednotka slovní zásoby (lexikální jednotka, lexém), v každém slově se spojuje stránka zvuková a významová▫ pojmenovávají skutečnost – židle,...

TVAROSLOVÍ

1. Ve slovenštině zpravidla není zvláštní tvar pro 5. p.2. Infinitiv má vždy příponu -ť (chytiť, viesť).3. 1. os. sg. přít. času má vždy koncovku -m (bojím sa, budem, kúpem sa, počujem, nesiem).4. V...

SLOVNÍ ZÁSOBA

2. Některá slova stejně znějí, ale mají jiný význam. slovenština čeština čeština slovenština horký hořký horký hurúcí chudý hubený chudý chudobný kapusta zelí kapusta kel kúriť topit kouřit fajčit ľúbosť láska libost príjemnosť sklep...

Slovenština ve srovnání s češtinou, vývoj slovanských jazyků

– slovenština je národní jazyk Slováků, nejbližší češtině, vzájemný vliv (paralelní vývoj)- 18. stol. pokus o vytvoření spisovné slovenštiny Antonínem Bernolákem na základě západoslovenského nářečí, ale neuspěla- spisovnou slovenštinu vytváří ve 40. letech 19....

VÝSLOVNOST

3. Písmeno ä se vyslovuje jako široké e (mezi a a e) nebo také jako obyčejné e.4. Českým skupinám bě, pě, mě, vě odpovídají slovenské skupiny be, pe, me, ve.5. Písmeno ô se vyslovuje...

Slovní přízvuk – akcent:

= zesílení hlasu na některé slabice- v češtině pevný; hlavní na 1. slabice (škola), vedlejší na dalších lichých slabikách (nevýhodný)a) slova s předložkou: na zemi, mezi stromy, kolem domůb) příklonky = krátká slova ve...

Slabika (sylaba):

– nejmenší jednotka řeči, vyslovuje se jedním nárazem výdechového proudu; tvořena nejčastěji souhláskou a samohláskou (po-le), dvojhláskou (mou-ka), slabikotvorným r, l (vl-na, pr-ší), výjimečně m (o-sm), s, š (pst, pšt)- slabika otevřená (končí samohláskou)-...

Výslovnost samohlásek:

a) zachovávat délku samohlásek (zelí-zélí, vzadu-vzádu, říkám-řikám)b) zachovávat kvalitu hlásek (nedám, ne mezi a a e)c) dvě stejné hlásky vedle sebe vyslovit nesplývavě (modrooký, samoobsluha) · výslovnost souhlásek:a) asimilace = spodoba znělosti – přizpůsobení...

Zvuková stránka jazyka

ČESKÉ HLÁSKY– fonetika – zkoumá zvukovou stránku jazyka, tvoření a charakter výsledného zvuku- fonologie – zkoumá funkční platnost fónických jednotek v určitém jazyce, o významotvornosti hlásek (pere, bere)- ortoepie – stanoví pravidla spisovné výslovnosti...

Soustava českých hlásek:

b) souhlásky (konsonanty): 25 (b, c, č, d, ď, f, g, h, ch, j, k, l, m, n, ň, p, r, ř, s, š, t, ť, v, z, ž; v přejat. slovech q, x,...