Český jazyk nejen pro studenty

Realismus v české a slovenské literatuře

Realismus v literatuře – v 19.stol. rozmach vědy a průmyslu – soc. rozpory – pozornost je věnována typickému jednotlivci – charakter hrdiny se proměňuje a vyvíjí – objektivní přístup – autor se neúčastní –...

Česká literatura ve druhé etapě národního obrození

Osvícenectví v české literatuře § České národní obrození je vyvoláno novým myšlenkovým proudem, osvícenstvím. § osvícenectví se k nám rozšířilo z Francie, kde ho prosazovali takzvaní encyklopedisté, autoři naučného slovníku „Encyklopedie aneb Racionální slovník...

Národní obrození-3.etapa (1830-1848)

-doba mezi dvěma revolucemi, odpor k absolutismu, útisku, vzniká první politický obrozenecký program=austroslavismus -dva politické směry:Liberálové (F. Palacký, K. Havlíček) Radikálové (Sabina, Frič) -liberálové požadovali zrovnoprávnění čs. národa v rámci habsburské monarchie -radikálové požadovali...

Demokratické tradice české publicistiky

Publicistka ~ zabývá se běžnými či obecnějšími otázkami společenského života za účelem: 1. informativním 2. vysvětlujícím 3. výchovným 4. obecně vzdělávacím 5. zábavným ~ je publikována v novinách, časopisech ~ beletristické žánry v knihách...

Vývoj české balady

 Balada – báseň jež v sobě spojuje epiku, lyriku i drama ( lyrickoepická báseň ) – líčí děj, obvykle ponurý, smutný, tragický, podává jej s hlubokým citovým zaujetím – nezná epickou šíři, usiluje o...

HISTORICKÁ BELETRIE (SVĚTOVÁ A NAŠE)

beletrie = umělecká próza Anglie sir Walter Scott (1771–1832) básník, sběratel lidových skotských balad, prozaik (historické romány) byl původem Skot z Edinburgu, advokát, nechal opravit skotský feudální hrad. Dílo: Je zakladatelem historického románu např....

ČESKÁ PRÓZA PO ROCE 1968

Česká literatura navazuje na literární tradice předválečné literatury i literatury za okupace, která sjednotila naše umělce v jednotné protifašistické frontě.Vytvořily se předpoklady rozvoje i jiných druhů umění (film, TV tvorba). Poválečná literatura se rozvíjela...